Targeted Hsp70 expression combined with CIK-activated immune reconstruction synergistically exerts antitumor efficacy in patient-derived hepatocellular carcinoma xenograft mouse models
Oncotarget (2015) - Comments
pubmed: 25473902  doi: 10.18632/oncotarget.2835  issn: 1949-2553 

Huanzhang Hu, Yinghe Qiu, Minggao Guo, Yao Huang, Lin Fang, Zhangxiao Peng, Weidan Ji, Yang Xu, Shuwen Shen, Yan Yan, Xuandong Huang, Junnian Zheng, Changqing Su