Anti-tumor activity and linear-diarylheptanoids of herbal couple Curcumae Rhizoma-Sparganii Rhizoma and the single herbs
Journal of Ethnopharmacology (2020) - Comment
pubmed: 31821851  doi: 10.1016/j.jep.2019.112465  issn: 0378-8741  issn: 1872-7573 

Yan-Li Chang, Guan-Ling Xu, Xiao-Ping Wang, Xin Yan, Xiao Xu, Xiao Li, Zi-Kang Chen, Xuan Ren, Xi-Qin Chen, Jing-Han Zhang, Xiu-Huan Wang, Xue-Yang Ren, Xiao-Yun Liu, Yu Wang, Si-Qi Sun, Xiang Li, Gai-Mei She