RETRACTED ARTICLE: Exosome-transmitted miR-567 reverses trastuzumab resistance by inhibiting ATG5 in breast cancer
Cell Death and Disease (2020) - Comments
doi: 10.1038/s41419-020-2250-5  issn: 2041-4889  pubmed: 31969559 

Mingli Han, Jianguo Hu, Pengwei Lu, Hui Cao, Chao Yu, Xiangke Li, Xueke Qian, Xue Yang, Yunqing Yang, Na Han, Dongwei Dou, Fan Zhang, Mulin Ye, Changcheng Yang, Yuanting Gu, Huaying Dong