SUMOylation of Grb2 enhances the ERK activity by increasing its binding with Sos1
Molecular Cancer (2014) - Comments
pubmed: 24775912  doi: 10.1186/1476-4598-13-95  issn: 1476-4598 

Yingying Qu, Qin Chen, Xueping Lai, Changhong Zhu, Cheng Chen, Xian Zhao, Rong Deng, Ming Xu, Haihua Yuan, Yanli Wang, Jianxiu Yu, Jian Huang