Generation of TALEN-mediated FH knockout rat model
Oncotarget (2016) - Comment
pubmed: 27556703  doi: 10.18632/oncotarget.11429  issn: 1949-2553 

Dandan Yu, Yali Zhong, Xiaoran Li, Yaqing Li, Xiaoli Li, Jing Cao, Zhirui Fan, Huijie Fan, Long Yuan, Benling Xu, Yuan Yuan, Hongquan Zhang, Zhenyu Ji, Jian-Guo Wen, Mingzhi Zhang, Jahn M. Nesland, Zhenhe Suo