DICER-dependent biogenesis of let-7 miRNAs affects human cell response to DNA damage via targeting p21/p27
Nucleic Acids Research (2015) - Comments
pubmed: 25578966  doi: 10.1093/nar/gku1368  issn: 1362-4962  issn: 0305-1048 

Bailong Liu, Min Liu, Jian Wang, Xiangming Zhang, Xiang Wang, Ping Wang, Hongyan Wang, Wei Li, Ya Wang