Intelligent antibacterial surface based on ionic liquid molecular brushes for bacterial killing and release
Journal of Materials Chemistry B (2019) - Comments
doi: 10.1039/c9tb01199d  issn: 2050-750x  issn: 2050-7518  pubmed: 31432876 

Lunqiang Jin, Zhenqiang Shi, Xiang Zhang, Xiaoling Liu, Huiling Li, Jingxia Wang, Feng Liang, Weifeng Zhao, Changsheng Zhao