CXCR4 mediates matrix stiffness-induced downregulation of UBTD1 driving hepatocellular carcinoma progression via YAP signaling pathway
Theranostics (2020) - Comments
doi: 10.7150/thno.44789  issn: 1838-7640  pubmed: 32483419 

Nan Yang, Tianxiang Chen, Liang Wang, Runkun Liu, Yongshen Niu, Liankang Sun, Bowen Yao, Yufeng Wang, Wei Yang, Qingguang Liu, Kangsheng Tu, Zhikui Liu