Hierarchical NiCo 2 S 4 @NiO Core–Shell Heterostructures as Catalytic Cathode for Long‐Life Li‐O 2 Batteries
Advanced Energy Materials (2019) - Comments
doi: 10.1002/aenm.201900788  issn: 1614-6832  issn: 1614-6840 

Peng Wang, Caixia Li, Shihua Dong, Xiaoli Ge, Peng Zhang, Xianguang Miao, Rutao Wang, Zhiwei Zhang, Longwei Yin