Surface engineering of low-fouling and hemocompatible polyethersulfone membranes via in-situ ring-opening reaction
Journal of Membrane Science (2019) - Comments
doi: 10.1016/j.memsci.2019.03.082  issn: 0376-7388 

Haifeng Ji, Hao Xu, Lunqiang Jin, Xin Song, Chao He, Xiaoling Liu, Lian Xiong, Weifeng Zhao, Changsheng Zhao