Inflammatory Molecule, PSGL-1, Deficiency Activates Macrophages to Promote Colorectal Cancer Growth through NFκB Signaling
Molecular cancer research : MCR (2022) - Comments
doi: 10.1158/1541-7786.mcr-16-0309  issn: 1541-7786  issn: 1557-3125  pubmed: 28108624 

Jiangchao Li, Zeqi Zhou, Xiaohan Zhang, Li Zheng, Dan He, Yuxiang Ye, Qian-Qian Zhang, Cui-Ling Qi, Xiao-Dong He, Chen Yu, Chun-kui Shao, Liang Qiao, Lijing Wang