Latent membrane protein 1 of Epstein-Barr virus regulates p53 phosphorylation through MAP kinases
Cancer letters (2007) - Comments
pubmed: 17582679  doi: 10.1016/j.canlet.2007.04.014  issn: 0304-3835 

Lili Li, Lili Guo, Yongguang Tao, Shanghui Zhou, Zhenlian Wang, Wei Luo, Duosha Hu, Zijian Li, Lanbo Xiao, Min Tang, Wei Yi, Sai Wah Tsao, Ya Cao