Qing-Yi decoction in participants with severe acute pancreatitis: a randomized controlled trial
Chinese medicine (2015) - Comments
pubmed: 26029248  doi: 10.1186/s13020-015-0039-8  issn: 1749-8546 

Weiwei Chen, Xiaonan Yang, Lei Huang, Ping Xue, Meihua Wan, Jia Guo, Lin Zhu, Tao Jin, Zongwen Huang, Guangyuan Chen, Wenfu Tang, Qing Xia