G648C variant of DNA polymerase β sensitizes esophageal cancer to chemotherapy
Tumor Biology (2016) - Comments
doi: 10.1007/s13277-015-3978-x  issn: 1010-4283  issn: 1423-0380  pubmed: 26334617 

Yuanyuan Wang, Qianqian Sun, Wei Guo, Xiaonan Chen, Yuwen Du, Wenqiao Zang, Ziming Dong, Guoqiang Zhao