Establishment and characterization of novel human primary endometrial cancer cell line (ZJB-ENC1) and its genomic characteristic
Journal of Cancer (2019) - Comment
pubmed: 31772679  doi: 10.7150/jca.33013  issn: 1837-9664 

Xiaozhen Liu, Zhuozhuo Ren, Yu Xu, Wei Sun, Yongfeng Li, Xinmiao Rui, Dafei Xie, Xuli Meng, Zhiguo Zheng