MicroRNA-154 functions as a tumor suppressor in osteosarcoma by targeting Wnt5a
Oncology Reports (2016) - Comments
pubmed: 26708300  doi: 10.3892/or.2015.4495  issn: 1791-2431  issn: 1021-335x 

Hui Zhou, Minglei Zhang, Hongping Yuan, Wei Zheng, Chunyan Meng, Dongxu Zhao