Characterization of Torin2, an ATP-competitive inhibitor of mTOR, ATM, and ATR
Cancer Research (2013) - Comments
pubmed: 23436801  doi: 10.1158/0008-5472.can-12-1702  issn: 0008-5472  issn: 1538-7445 

Qingsong Liu, Chunxiao Xu, Sivapriya Kirubakaran, Xin Zhang, Wooyoung Hur, Yan Liu, Nicholas P. Kwiatkowski, Jinhua Wang, Kenneth D. Westover, Peng Gao, Dalia Ercan, Mario Niepel, Carson C. Thoreen, Seong A. Kang, Matthew P. Patricelli, Yuchuan Wang, Tanya Tupper, Abigail Altabef, Hidemasa Kawamura, Kathryn D. Held