Characterization of Torin2, an ATP-competitive inhibitor of mTOR, ATM, and ATR
Cancer research (2013) - Comments
pubmed: 23436801  doi: 10.1158/0008-5472.can-12-1702  issn: 0008-5472  issn: 1538-7445 

Qingsong Liu, Chunxiao Xu, Sivapriya Kirubakaran, Xin Zhang, Wooyoung Hur, Yan Liu, Nicholas P Kwiatkowski, Jinhua Wang, Kenneth D Westover, Peng Gao, Dalia Ercan, Mario Niepel, Carson C Thoreen, Seong A Kang, Matthew P Patricelli, Yuchuan Wang, Tanya Tupper, Abigail Altabef, Hidemasa Kawamura, Kathryn D Held