Fibulin-5 inhibits hepatocellular carcinoma cell migration and invasion by down-regulating matrix metalloproteinase-7 expression
BMC Cancer (2014) - Comments
pubmed: 25494879  doi: 10.1186/1471-2407-14-938  issn: 1471-2407 

Kangsheng Tu, Changwei Dou, Xin Zheng, Chao Li, Wei Yang, Yingmin Yao, Qingguang Liu