Ku affects the ATM-dependent S phase checkpoint following ionizing radiation
Oncogene (2002) - Comments
pubmed: 12214278  doi: 10.1038/sj.onc.1205782  issn: 0950-9232  issn: 1476-5594 

Xiang-Yang Zhou, Xiang Wang, Hongyan Wang, David J Chen, Gloria C Li, George Iliakis, Ya Wang