Disruption of BRCA1 LXCXE motif alters BRCA1 functional activity and regulation of RB family but not RB protein binding
Oncogene (2001) - Comment
pubmed: 11521194  doi: 10.1038/sj.onc.1204666  issn: 0950-9232  issn: 1476-5594 

Saijun Fan, Ren-qi Yuan, Yong Xian Ma, Jingbo Xiong, Qinghui Meng, Michael Erdos, Jian-Nian Zhao, Itzhak D Goldberg, Richard G Pestell, Eliot M Rosen