Inhibition of α-KG-dependent histone and DNA demethylases by fumarate and succinate that are accumulated in mutations of FH and SDH tumor suppressors
Genes & Development (2012) - Comment
doi: 10.1101/gad.191056.112  issn: 0890-9369  issn: 1549-5477 

Mengtao Xiao, Hui Yang, Wei Xu, Shenghong Ma, Huaipeng Lin, Honguang Zhu, Lixia Liu, Ying Liu, Chen Yang, Yanhui Xu, Shimin Zhao, Dan Ye, Yue Xiong, Kun-Liang Guan