Exosomes as drug delivery vehicles for Parkinson's disease therapy
Journal of Controlled Release (2015) - Comments
pubmed: 25836593  doi: 10.1016/j.jconrel.2015.03.033  issn: 1873-4995  issn: 0168-3659 

Matthew J. Haney, Natalia L. Klyachko, Yuling Zhao, Richa Gupta, Evgeniya G. Plotnikova, Zhijian He, Tejash Patel, Aleksandr Piroyan, Marina Sokolsky, Alexander V. Kabanov, Elena V. Batrakova