Atractylenolide I enhances responsiveness to immune checkpoint blockade therapy by activating tumor antigen presentation
Journal of Clinical Investigation (2021) - Comments
pubmed: 33830945  doi: 10.1172/jci146832  issn: 1558-8238 

Hanchen Xu, Kevin Van Der Jeught, Zhuolong Zhou, Lu Zhang, Tao Yu, Yifan Sun, Yujing Li, Changlin Wan, Kaman So, Degang Liu, Michael Frieden, Yuanzhang Fang, Amber L. Mosley, Xiaoming He, Xinna Zhang, George E. Sandusky, Yunlong Liu, Samy O. Meroueh, Chi Zhang, Aruna B. Wijeratne