Pilot Trial of High-dose vitamin C in critically ill COVID-19 patients
Research Square (2020) - Comments
doi: 10.21203/rs.3.rs-52778/v2 

Jing Zhang, Xin Rao, Yiming Li, Yuan Zhu, Fang Liu, Guangling Guo, Guoshi Luo, Zhongji Meng, Daniel De Backer, Hui Xiang, Zhi-Yong Peng