RETRACTED ARTICLE: A novel microRNA identified in hepatocellular carcinomas is responsive to LEF1 and facilitates proliferation and epithelial-mesenchymal transition via targeting of NFIX
Oncogenesis (2018) - Comments
pubmed: 29472529  doi: 10.1038/s41389-017-0010-x  issn: 2157-9024 

Yaqi Hu, Xu Guo, Jinxia Wang, Yankun Liu, Huijie Gao, Hongxia Fan, Xiangyang Nong, Xi Yang, Min Liu, Shengping Li, Hua Tang