Interaction of sulfonated graphene oxide with U(VI) studied by spectroscopic analysis and theoretical calculations
Chemical Engineering Journal (2017) - Comments
doi: 10.1016/j.cej.2016.10.122  issn: 1385-8947 

Yubing Sun, Xiangxue Wang, Yuejie Ai, Zhimin Yu, Wei Huang, Changlun Chen, Tasawar Hayat, Ahmed Alsaedi, Xiangke Wang