MicroRNA-503 represses epithelial–mesenchymal transition and inhibits metastasis of osteosarcoma by targeting c-myb
Tumor Biology (2016) - Comments
pubmed: 26768615  doi: 10.1007/s13277-016-4797-4  issn: 1423-0380  issn: 1010-4283 

Xinzhen Guo, Jie Zhang, Jianfeng Pang, Sheng He, Guojun Li, Yang Chong, Chao Li, Zhijian Jiao, Shiqian Zhang, Ming Shao