Differential regulation of c-Jun protein plays an instrumental role in chemoresistance of cancer cells
Journal of Biological Chemistry (2013) - Comments
pubmed: 23678002  doi: 10.1074/jbc.m113.475442  issn: 1083-351x  issn: 0021-9258 

Yan Xia, Weiwei Yang, Wen Bu, Haitao Ji, Xueqiang Zhao, Yanhua Zheng, Xin Lin, Yi Li, Zhimin Lu