Establishment of two immortalized nasopharyngeal epithelial cell lines using SV40 large T and HPV16E6/E7 viral oncogenes
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research (2002) - Comments
pubmed: 12063178  issn: 0006-3002  doi: 10.1016/s0167-4889(02)00208-2  issn: 0167-4889 

Sai Wah Tsao, Xianghong Wang, Yu Liu, Yuk Chun Cheung, Huichen Feng, Zhong Zheng, Natalie Wong, P W Yuen, Angela K F Lo, Y C Wong, D P Huang