Synergistic killing effect between vorinostat and target of CD146 in malignant cells
Clinical Cancer Research (2010) - Comments
doi: 10.1158/1078-0432.ccr-09-3174  issn: 1078-0432  issn: 1557-3265  pubmed: 20884621 

Xiaoli Ma, Jia Liu, Jiang Wu, Xiyun Yan, Peng Wu, Yong Liu, Shuang Li, Yuan Tian, Yang Cao, Gang Chen, Li Meng, Gang Xu, Shixuan Wang, Yunping Lu, Ding Ma, Jianfeng Zhou