Mechanochemical Preparation of N,S-Doped Graphene Oxide Using (NH4)2SO4 for Supercapacitor Applications
ACS Sustainable Chemistry & Engineering (2020) - Comment
doi: 10.1021/acssuschemeng.0c05918  issn: 2168-0485 

Xue-Qin Ma, Ya-Qi Shan, Meng-Yao Wang, Zeid A. Alothman, Zhi-Xiang Xu, Pei-Gao Duan, Jun Zhou, Rafael Luque