Multiwalled carbon nanotubes co-delivering sorafenib and epidermal growth factor receptor siRNA enhanced tumor-suppressing effect on liver cancer
Aging (2021) - Comments
pubmed: 33440348  doi: 10.18632/aging.103905  issn: 1945-4589 

Zhili Wen, Yuliang Feng, Youwen Hu, Lingyan Lian, Hongyan Huang, Li Guo, Shanwen Chen, Qian Yang, Moran Zhang, Lijun Wan, Kedong Xu, Degejirifu, Xiaohua Yan