LINC01121 Inhibits Cell Apoptosis While Facilitating Proliferation, Migration, and Invasion Though Negative Regulation of the Camp/PKA Signaling Pathway via GLP1R
Cellular Physiology and Biochemistry (2018) - Comments
doi: 10.1159/000490167  issn: 1015-8987  issn: 1421-9778  pubmed: 29843149 

Yi-Gang Qian, Zhou Ye, Hai-Yong Chen, Zhen Lv, Ai-Bin Zhang, Le Fan, Jie Zhou, Shu-Sen  Zheng, Wei-lin Wang