Silencing of AP-4 inhibits proliferation, induces cell cycle arrest and promotes apoptosis in human lung cancer cells
Oncology Letters (2016) - Comments
doi: 10.3892/ol.2016.4451  issn: 1792-1074  issn: 1792-1082  pubmed: 27313685 

XUANYU HU, WEI GUO, SHANSHAN CHEN, YIZHUO XU, PING LI, HUAQI WANG, HEYING CHU, JUAN LI, Yuwen DU, XIAONAN CHEN, GUOJUN ZHANG, GUOQIANG ZHAO