Pluripotent stem cells induced from mouse somatic cells by small-molecule compounds
Science (2013) - Comments
pubmed: 23868920  doi: 10.1126/science.1239278  issn: 0036-8075  issn: 1095-9203 

Pingping Hou, Yanqin Li, Xu Zhang, Chun Liu, Jingyang Guan, Honggang Li, Ting Zhao, Junqing Ye, Weifeng Yang, Kang Liu, Jian Ge, Jun Xu, Qiang Zhang, Yang Zhao, Hongkui Deng