A combination extract of Renshen (Panax Ginseng), Yinyanghuo (Herba Epimedii Brevicornus), Yuanzhi (Radix Palygalae) and Jianghuang (Rhizoma Curcumae Longae) decreases glycogen synthase kinase 3β expression in brain cortex of APPV717I transgenic mice
Journal of Traditional Chinese Medicine (2013) - Comment
doi: 10.1016/s0254-6272(13)60127-2  issn: 0254-6272 

Jing Shi, Jinzhou Tian, Xuekai Zhang, Chuiyou Zeng, Mingqing Wei, Pengwen Wang, Yongyan Wang