Efficient and selective aqueous photocatalytic mono-dehydration of sugar alcohols using functionalized yttrium oxide nanocatalysts
Green Chemistry (2020) - Comments
doi: 10.1039/d0gc00914h  issn: 1463-9262  issn: 1463-9270 

Juncheng Yang, Xiaoyong Li, Yu Cheng, Chao Fan, Cheng Pan, Benhua Huang, Xu Meng, Junjie Zhang, Aqun Zheng, Xiaomo Ma, Lina Guo, Rafael Luque, Weining Zhang, Yang Sun