Efficient in vivo wound healing using noble metal nanoclusters
Nanoscale (2021) - Comments
pubmed: 33885532  doi: 10.1039/d0nr07176e  issn: 2040-3364  issn: 2040-3372 

Kuo Li, Dan Li, Cheng-Hsuan Li, Pengfei Zhuang, Chunmei Dai, Xiangka Hu, Dahao Wang, Yuanye Liu, Xifan Mei, Vincent M. Rotello