Efficacy and safety of chloroquine or hydroxychloroquine in moderate type of COVID-19: a prospective open-label randomized controlled study
bioRxiv (2020) - Comments
doi: 10.1101/2020.06.19.20136093 

Lan Chen, Zhen-yu Zhang, Jian-guo Fu, Zhi-peng Feng, Su-Zhen Zhang, Qiu-Ying Han, Xiao-bin Zhang, Xiong Xiao, Hui-Min Chen, Li-Long Liu, Xian-Li Chen, Yu-Pei Lan, De-Jin Zhong, Lan Hu, Jun-Hui Wang, Xing-Hua Yu, Dan-Yang She, Yong-Hong Zhu, Zhen-Yu Yin