Saussureae Involucratae Herba (Snow Lotus): Review of Chemical Compositions and Pharmacological Properties
Frontiers in Pharmacology (2019) - Comment
pubmed: 32009958  doi: 10.3389/fphar.2019.01549  issn: 1663-9812 

Guowei Gong, Jing Huang, Yang Yang, Baohui Qi, Guangyi Han, Yuzhong Zheng, Huan He, Kelvin Chan, Karl Wk Tsim, Tina Tx Dong