Dual-functional bio-derived nanoparticulates for apoptotic antitumor therapy
Biomaterials (2015) - Comments
pubmed: 26344366  doi: 10.1016/j.biomaterials.2015.08.051  issn: 1878-5905  issn: 0142-9612 

Yang Ding, Yazhe Wang, Yaw Opoku-Damoah, Cheng Wang, Lingjia Shen, Lifang Yin, Jianping Zhou