Retracted Article: N, S co-doped graphene quantum dots from a single source precursor used for photodynamic cancer therapy under two-photon excitation
Chemical communications (Cambridge, England) (2015) - Comments
doi: 10.1039/c4cc09280e  issn: 1359-7345  issn: 1364-548x  pubmed: 25578025 

Rijun Gui, Xifeng Liu, Hui Jin, Zonghua Wang, Feifei Zhang, Jianfei Xia, Min Yang, Sai Bi, Yanzhi Xia