Cyclin D1 controls development of cerebellar granule cell progenitors through phosphorylation and stabilization of ATOH1
The EMBO Journal (2021) - Comment
doi: 10.15252/embj.2020105712  issn: 0261-4189  issn: 1460-2075  pubmed: 34057742 

Satoshi Miyashita, Tomoo Owa, Yusuke Seto, Mariko Yamashita, Shogo Aida, Masaki Sone, Kentaro Ichijo, Tomoki Nishioka, Kozo Kaibuchi, Yoshiya Kawaguchi, Shinichiro Taya, Mikio Hoshino