RETRACTED: High sorption of U(VI) on graphene oxides studied by batch experimental and theoretical calculations
Chemical Engineering Journal (2016) - Comments
doi: 10.1016/j.cej.2015.11.066  issn: 1385-8947 

Xiangxue Wang, Qiaohui Fan, Shujun Yu, Zhongshan Chen, Yuejie Ai, Yubing Sun, Aatef Hobiny, Ahmed Alsaedi, Xiangke Wang