RETRACTED ARTICLE: PTBP3 splicing factor promotes hepatocellular carcinoma by destroying the splicing balance of NEAT1 and pre-miR-612
Oncogene (2018) - Comments
doi: 10.1038/s41388-018-0416-8  issn: 0950-9232  issn: 1476-5594  pubmed: 30068940 

Xisheng Yang, Shibin Qu, Lin Wang, Hongtao Zhang, Zhaoxu Yang, Jianlin Wang, Bin Dai, Kaishan Tao, Runze Shang, Zhengcai Liu, Xiao Li, Zhuochao Zhang, Congcong Xia, Ben Ma, Wei Liu, Haimin Li, Kefeng Dou