Exosomes-carried microRNA-26b-5p regulates microglia M1 polarization after cerebral ischemia/reperfusion
Cell Cycle (2020) - Comments
pubmed: 32208888  doi: 10.1080/15384101.2020.1743912  issn: 1538-4101  issn: 1551-4005 

Guangying Li, Longhai Xiao, Hao Qin, Qiang Zhuang, Weiwei Zhang, Long Liu, Chao Di, Yabo Zhang