Metformin-treated cancer cells modulate macrophage polarization through AMPK-NF-κB signaling
Oncotarget (2017) - Comment
pubmed: 28157701  doi: 10.18632/oncotarget.14982  issn: 1949-2553 

Chi-Fu Chiang, Ting-Ting Chao, Yu-Fu Su, Chia-Chen Hsu, Chu-Yen Chien, Kuo-Chou Chiu, Shine-Gwo Shiah, Chien-Hsing Lee, Shyun-Yeu Liu, Yi-Shing Shieh