Fabrication and evaluation of a γ-PGA-based self-assembly transferrin receptor-targeting anticancer drug carrier
International Journal of Nanomedicine (2018) - Comments
doi: 10.2147/ijn.s181121  issn: 1178-2013  pubmed: 30538465 

Li Zhang, Xiaoyu Zhu, Shijia Wu, Yazhou Chen, Shiming Tan, Yingjie Liu, Wenzheng Jiang, Jing Huang