MicroRNA-663 inhibits the proliferation, migration and invasion of glioblastoma cells via targeting TGF-β1
Oncology Reports (2016) - Comments
pubmed: 26717894  doi: 10.3892/or.2015.4432  issn: 1791-2431  issn: 1021-335x 

Qizhuang Li, Quan Cheng, Zigui Chen, Renjun Peng, Rui Chen, Zhiming Ma, Xin Wan, Jincan Liu, Ming Meng, Zhigang Peng, Bing Jiang