Mutant TP53 G245C and R273H promote cellular malignancy in esophageal squamous cell carcinoma
BMC Cell Biology (2018) - Comments
pubmed: 30126368  doi: 10.1186/s12860-018-0167-y  issn: 1471-2121 

Nan Kang, Yu Wang, Shichao Guo, Yunwei Ou, Guangchao Wang, Jie Chen, Dan Li, Qimin Zhan